Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
17.5.2024
Vyjednávání pro obchod v AIMTECu

AIMTEC, a.s. věnuje rozvoji lidí tradičně velkou pozornost. Skupina obchodníků prošla školením Pokročilé techniky jednání a vyjednávání. více>>

25.4.2024
Asseco rozvíjí Account management

Pro Asseco Solutions a.s. jsme realizovali dva běhy kurzu Account Management, jejichž cílem je dále posílit kvalitu péče o stávající zákazníky. více>>

6.3.2024
Krizový management projektů pro Ipesoft

Pro slovenskou firmu Ipesoft jsme v jejím sídle v Žilině realizovali firemní kurz Krizový management IT projektů. více>>

26.2.2024
Manažerská akademie pro Yunex Traffic

Pro vývojové centrum Yunex Traffic jsme realizovali vzdělávání středního managementu v rámci kurzů Manažerské akademie. více>>

3.12.2023
Prodej IT řešení pro SOFTIP

Pro slovenskou společnost SOFTIP a.s. jsme realizovali kurz Efektivní prodej IT řešení. více>>

Odkazy
Testování soft-skills znalostí
Wiseman je tvůrce testů pro většinu oblastí soft-skills znalostí zaměstnanců IT firem. Porovnejte se s více než 3.000 lidmi z IT. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Manažerská akademie 1 - práce s jednotlivcem

I200 

Kurz účastníkům přináší přehled o tom, co to znamená být výborným vedoucím pracovníkem v IT firmě. První dvoudenní část se zaměřuje na dovednosti potřebné pro práci s jednotlivým pracovníkem, jakými jsou například motivace, zadání úkolu, kontrola nebo výtka k nekvalitně odvedené práci. Druhým zaměřením je sebepoznání účastníka z pohledu jeho silných stránek i námětů na zlepšení při vedení lidí.

                                            

Určení kurzu

·        Účastník: management na všech úrovních, projektoví manažeři.

·        Úroveň znalostí problematiky: začátečník až pokročilý.

 

Cíle kurzu

Cílem je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce. Druhým cílem je přinést účastníků konkrétní náměty na zlepšení pro působení v roli manažera. Kurz ke každému tématu prochází jak nezbytné teoretické znalosti, tak následně praktické procvičení správných postupů. Umožňuje tak vynikající přípravu na situace každodenní manažerské praxe.

 

V reálné IT firmě jsou lidé často do vedoucích funkcí jmenováni na základě odborných znalostí a výborných pracovních výsledků. V práci s lidmi jsou však pro úspěšné a zejména efektivní řízení potřebné zcela odlišné znalostí, než jaké manažer doposud získal ve svém odborném působení.

 

Ve stejné pozici jsou také majitelé firem, kteří vydupali úspěch své firmy z ničeho svou intenzivní prací. Nárůst zaměstnanců však vede k potřebě změny právě ve způsobu vedení lidí. Dříve efektivní postupy se stávají s navyšujícím se počtem zaměstnanců neefektivní nebo dokonce ohrožující další růst.

 

Výkon každého člena v týmu je zásadně ovlivněn schopností manažera jej vést. Pro každého jednotlivce přináší největší efekt jiný přístup a nástroje řízení. Aktivní rozpoznání a aplikace takovýchto postupů v praxi vede ke schopnosti vybudovat příjemnou pracovní atmosféru a vysoce výkonný tým jako celek.

 

Obsah kurzu

Obsah kurzu je tvořen sadou dovedností a znalostí vybraných jak z oblasti „leadership“ (schopnost nadchnou lidi pro vytyčený směr), tak z oblasti „management“ (jasné postupy k dosažení přesně stanovených cílů). Prožitková praktická cvičení se zaměřují na situace, které manažera potkávají v každodenním kontaktu s pracovníky i nadřízenými. Ať již se jedná o motivaci, úkolování, kontrolu výsledků práce, pohovory, diskuze o osobně nepříjemných skutečnostech, výtky k nedostatkům práce nebo vedení porady.

 

Sebepoznání účastníků je především dosaženo prostřednictvím testu na konci prvního dne kurzu, který mapuje silné stránky a potenciální oblasti na zlepšení z pohledu vedení lidí. Cílem je poskytnout individuální zpětnou vazbu na:

·        Styl vedení - Jaký je můj intuitivní přístup k ostatním lidem v týmu, jeho výhody a nevýhody.

·        Preferované metody motivace podřízených - K jakým nástrojům intuitivně inklinuji při motivaci týmu.

·        Vlastní sebe motivační důvody - Co mne osobně motivuje k práci. Co mne uspokojuje.

·        Inklinace ke komunikačnímu typu -  Jak reaguji, v čem jsem silný, co potřebuji rozvíjet.

·        Kde mám největší prostor na zlepšení při vedení lidí.

Každý účastník obdrží výstup testu v průběhu druhého dne v písemné podobě.

 

Přínosy pro účastníka kurzu

·        Ucelený přehled o tom, co je náplní práce špičkového vedoucího týmu lidí v IT firmě

·        Nácvik správných postupů v různým manažerských situacích

·        Větší respekt u vedených lidí

·        Celkové zlepšení vnímání výsledků mé manažerské práce ve firmě

·        Schopnost motivovat k výsledkům a zároveň mít v týmu dobrou atmosféru

·        Konkrétní náměty na zlepšení své vlastí manažerské práce

Detailní obsah kurzu

·        Co znamená „být manažer“ - uvědomění si klíčového rozdílu v uvažování manažera a řadového pracovníka

·        Jaká práva musím mít, abych byl skutečný manažer

·        Co určuje sílu mé manažerské pozice ve firmě

·        Čtyři základní povinnosti v chování manažera vůči vlastním lidem

·        Co to je management (vedení) a co leadership (vůdcovství), rozdíly v technikách a zaměření

·        Vize jako nástroj vůdcovství

o   Důvody pro potřebu existence vize

o   Vlastnosti správně stanovené vize

o   Role vize při integraci týmu a firmy

o   Způsoby šíření vize ve firmě a týmu

·        Změna jako základ managementu

·        Korektní zadání úkolu příkazem

·        Co to je „manažerské prostředí plnění úkolů“ a jak jej vytvářím

·        Styly vedení lidí

o   Konkrétní styly vedení lidí a ke kterému inklinuji já

o   K jakým úkolům je který manažerský styl vhodný

·        Zpětná vazba na znalost o svém týmu

·        Nástroje vedení lidí – proč mne moji lidé respektují?

·        Motivace - vnitřní motor pracovníka

o   Co to jsou motivační faktory

o   Jaká je motivace konkrétního pracovníka a jak podle ní nastavovat prostředí

o   Zásady a postupy správné motivace

o   Důvody demotivace a frustrace v praxi

o   Pochvala jako silný (a levný) motivační nástroj - vlastnosti a postupy

·        Zadání úkolu požádáním - jak nenařizovat, ale motivovat pracovníky samostatně si stanovit úkol

·        Kontrola stavu práce

o   Schopnost manažera klást správné otázky

o   Kontrola jako motivační nástroj

o   Průběh zjišťování stavu

·        Výtka jako nástroj pro řešení vědomých chyb a zanedbání povinností

o   Výtka jako motivační prvek

o   Způsob a postup vedení výtky

o   Postupný růst tlaku v sekvenci výtek

·        Ukončení spolupráce – jak správně vést pohovor o ukončení spolupráce

·        Osobně nepříjemný rozhovor - jak sdělit někomu osobně nepříjemnou skutečnost a minimalizovat negativní dopady

·        Základní pravidla pro řízení porady

 

Zpět na kurzy se zaměřením na manažerské dovednosti

Zpět na přehled kurzů

 Přihláška na kurzy
Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

21.-22.8..2024
Manažerská akademie 3 - motivace hodnocením

Místo konání: Praha
Kurz se zaměřuje na pravidelné hodnocení práce podřízených. Nedostatek zpětné vazby patří mezi tři nejsilnější demotivující faktory zaměstnanců.
více>>

27.-28.8.2024
Projektový management v IT praxi

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

10.-11.9.2024 Techniky manipulací
Místo konání: jižní Morava
Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě.
více>>

17.-18.9.2024
Profesionální komunikace pro konzultanty a support

Místo konání:jižní Morava
Cílem kurzu je zlepšit úroveň komunikace mezi realizační částí firmy a tím dosahovat v průběhu projektů/podpor větší spokojenosti.
více>>


Katalogy ke stažení více>>